اندیمشک 1


شناسنامه شهرک: 

نام شهرک: اندیمشک 1 
وسعت147 هکتار 
آدرسکیلومتر 5 محور اندیمشک - اهواز 
مسئول شهرک: مهدی مختاری
تعداد قراردادهای منعقده : 45
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده : 27

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز: 152 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اندیمشک: 11 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز: 152 کیلومتر 
فاصله تا بندر امام خمینی: 323 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1- شهر ترانزيتي 
2- نزديكي به سد كرخه 
3- نزديكي به سد دز 
4- نزديكي به شهرهاي دزفول و شوشتر و استفاده از مزاياي آنها 
5- وجود خط راه آهن 
6- نزديكي به فرودگاه دزفول