خرمشهر


شناسنامه شهرک: 

نام شهرکخرمشهر 
وسعت: 1133 هکتار 
آدرسکیلومتر 5 محور خرمشهر - اهواز 
مسئول شهرک: محمد ناظمی
تعداد قراردادهای منعقده148
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده: 68

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز: 130 کیلومتر 
فاصله تا فرودگاه آبادان: 24 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز130 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن خرمشهر: 5 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر: 15 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1-وجود رودخانه کارون در داخل شهر 
2-وجود تأسیسات بندری و گمرکیbr>3-دسترسی به دریا از طریق رودخانه 
4-وجود راه های آسفالته و راه آهن با اهواز و تهران 
5-نزدیکی به شهر آبادان و هم مرز بودن با کشور عراق 
6-مهاجرپذیر بودن جمعت شهر 
7-پوشش کامل جمعیت از آب آشامیدنی 
8-وجود امکانات خدماتی و بازرگانی در شهر 
9-شرایط اقلیمی نسبتاً مناسب 
10-طرح جامع و تفضیلی شهر 
11-دانشگاه آزاد اسلامی 
12-دانشگاه پیام نور 
13-نزدیکی به صنایع جانبی خرما که توان تولید 52 محصول از آن امکانپذیر می باشد 
14-صنایع جانبی نیشکر که توان تولید 69 محصول از آن امکانپذیر می باشد 
15-دانشگاه نیروی دریایی