باغملک


شناسنامه شهرک: 

نام شهرکباغملک 
وسعت55 هکتار 
آدرس: کیلومتر 5 محور باغملک - ایذه 
مسئول شهرک: مهران چهارلنگی
تعداد قراردادهای منعقده: 23
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده : 8

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه آبادان150 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز150 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر279 کیلومتر 
فاصله تا بندر امام خمینی: 290 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1- در مسير جاده اصلي اهواز – اصفهان 
2- فعاليتهاي كشاورزي – دامداري و خدمات 
3- طرح هادي مصوب 
4- سرانه بالاي فضاي سبز شهري 
5- دانشگاه آزاد 
6- دانشگاه پيام نور