منشور اخلاقی


 1. هیچ حرکت و رفتاری شخصی نیست بلکه در نظر ارباب رجوع هر کدام از ما نماینده شرکت و بلکه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.
 2. دقت حرفه ای و انجام صحیح امور علاوه بر تسهیل در کار مراجعه کننده و ارباب رجوع نشانگر وجدان کاری و سلامت روحی و روانی کارمندان است.
 3. استقبال مودبانه و رفتار مهربانانه شما موجب دلگرمی مردم به آینده کشور است.
 4. حلم و بردباری شما همکار گرامی نشانگر ایمان و اعتقاد شما به دین مقدس اسلام است. پس بکوشیم تا با چنین رفتاری اعتماد و احترام ارباب رجوع را جلب نماییم.
 5. در تقسیم کار و گردش فعالیتها پاسخگویی به ارباب رجوع در اولویت نخست برنامه های شرکت قرار دارد.
 6. نظافت و آراستگی ظاهری کارمندان بهمراه آراستگی باطن لازم و ملزوم یکدیگر بوده و رعایت آن به ارباب رجوع اطمینان بیشتری می بخشد.
 7. حضور به موقع در محل کار و سرعت و دقت در انجام امور محوله وظیفه سازمانی، اخلاقی، و اجتماعی ماست و قصور در آن کاری ناپسند است.
 8. به موقع آمدن و به موقع رفتن وظیفه است. دیر آمدن و زود رفتن تخلف است. زود آمدن و دیر رفتن ایثار است.
 9. خدمت صادقانه به مردم وظیفه اصلی ماست و برای ما هیچ تشویقی بالاتر از رضایت مردم نخواهد بود.
 10. از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت ندارند جداً خودداری می گردد.
 11. رازداری و عدم افشاء اسناد و مدارک محرمانه وظیفه تمام پرسنل است.
 12. هیچ فعالیتی براساس سلیقه نبوده و تمام فعالیتها منطبق با روش ومستند به قانون انجام می گردد.
 13. احساس مسئولیت و همیت برای واحد مربوطه و مجموعه شرکت مهمترین اصل است.
 14. همواره باید از اختیارات و موقعیت شغلی خود استفاده صحیح و قانونی صورت گیرد.