سوالات متداول


طرح كمك هاي فني و اعتباري با مبالغ بسيار اندك گاهي در اختيار شركت قرار مي گيرد كه معمولاً براي واحدهاي ساخته و فعال مي باشند و غالباً براي ساخت و ساز نيست. البته شركت شهركهاي صنعتي هيچ گونه مسئوليتي درخصوص تعهد به پرداخت وام ندارد و متقاضيان زمين مي بايست بدون در نظر گرفتن اخذ وام به تعهدات خود عمل كنند.

احداث شهركها و نواحي صنعتي در استان و هماهنگي برای استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و تأمين خدمات عمومي شهرك صنعتي

متقاضي زمين صنعتي با اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت به اين شركت مراجعه مي كند زمين مورد نظر خود را انتخاب و به مدت يك هفته مي بايست نسبت به پرداخت و انجام تعهدات اقدام كند سپس با عقد قرارداد و تحويل زمين، واگذاري قطعه زمين مورد نظر انجام مي شود

متقاضي در هنگام عقد قرارداد نسبت به تحويل برنامه زمان بندي خود براي اجراي طرح اقدام مي كند كه پس از تأييد كارشناس شركت، ملاك عمل براي ساخت و ساز خواهد بود.

شركت شهركهاي صنعتي پس از اخذ سند تفكيكي از ثبت و اسناد و در صورت انجام تعهدات متقاضي درخصوص تسويه حساب با شركت، اخذ پروانه بهره برداري از سازمان صنعت، معدن و تجارت، اخذ پايان ساخت مي تواند سند شش دانگ زمين خود را دريافت نمايد. گفتني است در هر زمان كه خدمات ديگري در شهرك ارائه شد متقاضي موظف به پرداخت قدرالسهم مربوطه مي باشد.