فرآیند تخصیص زمین

زمان تقریبی تکمیل کار: 
هفت روز کاری

فرآیند تخصیص زمین

معرفی خدمت

عنوان: فرآیند تخصیص زمین (صنعتی، کارگاهی، صنفی، خدماتی) و واحد کارگاهی، خدماتی

هدف: واگذاری زمین یا کارگاه جهت تولید محصولات صنعتی/کارگاهی

دامنه عملكرد: شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، متقاضی، سازمان صنعت، معدن، تجارت خوزستان، اداره محیط زیست خوزستان، معاونت عذا و دارو خوزستان، سازمان بهداشت خوزستان، جهاد کشاورزی خوزستان، منطقه آزاد اروند

تعريف:

مدت زمان انجام كار: حداکثر 7 روز (پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی)

مراحل و شرح اقدامات:

 • فرم درخواست کتبی زمین /کارگاه  (امضا درخواست توسط متقاضی حقیقی یا وکیل قانونی (وکالتنامه پیوست گردد) وی و برای متقاضی حقوقی امضا شخص یا اشخاص صاحب امضا می بایست در درخواست باشد)
 • جواز تاسیس پیوست گردد.( جواز تاسیس باید معتبر باشد )
 • تعیین موقعیت : در این مرحله کارشناس مربوطه با توجه به مساحت و نوع تولید و شهرک قید شده در جواز تاسیس موقعیت متناسب با زون مربوطه را به متقاضی جهت بازدید و ارزیابی پیشنهاد می دهد.
 • تعیین امکانات زیربنایی موجود در موقعیت پیشنهادی توسط معاونت عمران و محیط زیست
 • تحویل چک لیست مدارک مورد نیاز (دانلود فایل)
 • محاسبه قیمت اولیه (با توجه به مساحت ثبت شده در سیستم)
 • تنظیم فرم تعیین موقعیت توسط کارشناس امورمتقاضیان و ارائه به کارشناس عمران و محیط زیست جهت تعیین و تایید موقعیت
 • محاسبه قیمت اصلی (با توجه به مساحت تایید شده توسط کارشناس عمران و محیط زیست)
 • ارائه مدارک مورد نیاز به کارشناس امور متقاضیان

مدارک لازم
الف) شخص حقوقی (شرکت)

 • مدارک شرکت (کپی برابر با اصل ): اساسنامه ؛ آگهی ثبت شرکت ؛ آگهی روزنامه ؛ آخرین آگهی تغییرات و ...........
 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء
 • فرم تعهدنامه رعایت ضوابط استقرار در شهرک صنعتی و آدرس قانونی تکمیل و تاییدیه دفترخانه شود. (این فرم را از اینجا دانلود کنید)
  توضیح: متقاضیانی که تحت عنوان شخص حقوقی می باشند باید تعهدنامه مذکور با نام شرکت تکمیل شود نه بانام شخص حقیقی

ب) شخص حقیقی

 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • فرم تعهدنامه رعایت ضوابط استقرار در شهرک صنعتی و آدرس قانونی تکمیل و تاییدیه دفترخانه شود. (این فرم را از اینجا دانلود کنید)
 • ثبت متقاضی و جواز تاسیس توسط کارشناس امورمتقاضیان در سیستم
 • ارائه مدارک مالی توسط متقاضی به واحد ذیحسابی و امور مالی
 • فرم محاسبه قیمت
 • فیش واریزی سهم نقدی بعلاوه 2 سری تصویر آن
 • یک فقره سفته به ارزش مبلغ سهم اقساط
 • ارائه چک های سهم اقساط مطابق فرم محاسبه قیمت
 • تکمیل و ارائه فرم چک و سفته بعلاوه یک سری تصویر آن

(تمام مبالغ فوق در وجه حساب رابط تمرکز درآمد جاری 2175672207004 بنام شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان نزد بانک ملی)

 • بررسی اسناد مالی توسط کارشناس مالی و ارسال تصاویر مدارک تایید شده متقاضی، جهت تنظیم قرارداد به امور متقاضیان
 • ثبت قرارداد در سیستم و تنظیم دفترچه قرارداد توسط امورمتقاضیان
 • امضای طرفین قرارداد (امضای متقاضی، امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان)
 • تحویل دفترچه قرارداد به متقاضی
 • تکمیل فرم صورتجلسه تحویل زمین توسط امور متقاضیان
 • تحویل زمین توسط کارشناس عمران و محیط زیست

 

تحویل اسناد جهت تکمیل فرآیند:

  • جواز تاسیس
  • وکالت نامه
  • اساسنامه
  • آگهی ثبت شرکت
  • آگهی روزنامه
  • آخرین آگهی تغییرات
  • شناسنامه اعضاء
  • کارت ملی اعضاء

   

  دریافت اسناد جهت تکمیل فرآیند:

  • درخواست زمین/کارگاه/واحد خدماتی
  • فرم تعهدنامه
  • فرم چک و سفته
  • مدارک لازم جهت واگذاری زمین


  متقاضی محترم ، جهت دریافت فایل درخواست خدمات از قسمت فایل های ضمیمه فرم ها را دانلود نمایید.

  بدیهی است شما می توانید از ۲ طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید :

  • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری