حسابداری متقاضیان

1- اخذ مدارک مربوط به فروش زمین (فرم امور متقاضیان) 
2- دریافت چک و سفته های مربوط به اسناد توسط کارشناس مالی 
3- دریافت فیش های پرداختی مربوط به سهم نقدی توسط کارشناس مالی 
4- کنترل و ثبت حسابداری مدارک متقاضی توسط کارشناس مالی 
5- ارسال چک و سفته های مربوط به اقساط متقاضیان به بانک توسط کارشناس مالی 
6- ثبت و کنترل چک و سفته های واخواستی متقاضیان و پی گیری آنها توسط کارشناس مالی 
7- محاسبه جریمه دیرکرد(تعدیل)چک و سفته های واخواستی متقاضیان توسط کارشناس آمار 
8- کنترل و ثبت حسابداری تعدیل چک و سفته های واخواستی توسط کارشناس مالی 
9- انجام اصلاحات حسابداری مربوط به متقاضیانی که موفق به اخذ تخفیف یا کاهش و افزایش متراژ زمین شده اند توسط کارشناس مالی 
10- ارائه گزارشات به امور حقوقی جهت پیگیری اسناد واخواستی(چک و سفته ها) و چک های برگشتی توسط کارشناس مالی 


متقاضی محترم، شما می توانید از دو طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید:


  • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری