فرآیند انصراف


زمان تقریبی تکمیل کار: 
در صورت تکمیل مدارک، یک روز کاری

فرآیند انصراف

معرفی خدمت

عنوان: فرآیند انصراف

هدف: انصراف قطعی و منجز از قرارداد حق بهره برداری

دامنه عملكرد: شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، متقاضی ، بانک ها

تعريف:

 • انصراف : منصرف شدن از ادامه فعالیت و لغو قرارداد حق انتفاع خود با شرکت شهرک های صنعتی  .

مدت زمان انجام كار: حداکثر یک روز (پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی)

مراحل و شرح اقدامات:

 • فرم درخواست کتبی انصراف قطعی و منجز از قرارداد حق بهره برداری (متقاضی یا وکیل قانونی (وکالتنامه پیوست گردد) طرف قرارداد شرکت میبایست درخواست کننده باشد)
 • تحویل مدارک ذیل به کارشناس امور متقاضیان

- آخرین آگهی تغییرات شخص حقوقی (شرکت)

- دفترچه قرارداد

- پروانه ساختمان

- صورتجلسه تحویل زمین

 • گرفتن استعلام از بانک عامل جهت موافقت با انصراف از قرارداد حق انتفاع برای واحدهایی که تسهیلات دریافت نموده اند.
 • تسویه حساب مالی (مراجعه حضوری) یا  تسویه حساب با شرکت خدماتی شهرک ( مربوط به شهرکهایی میباشد که تحویل شرکت خدماتی گردیده اند.)
 • تنظیم فرم درخواست مطالبات استرداد زمین توسط کارشناس امور متقاضیان
 • تأیید پیشرفت فیزیکی ذکر شده در فرم درخواست مطالبات استرداد زمین توسطمعاونت عمران و محیط زیست
 • استرداد چک سفته و مبالغ واریزی وتایید و امضاء فرم درخواست مطالبات استرداد زمین توسط ذیحسابی و مالی
 • امضاء و تأیید فرم درخواست مطالبات استرداد زمین توسط مدیر عامل و ثبت در اتوماسیون اداری
 • انعکاس کتبی انصراف متقاضی به سازمان صادر کننده جواز تأسیس
 • ثبت در سیستم توسط کارشناس امور متقاضیان

مدارك لازم:

 • کارت ملی - دفترچه قرارداد – پروانه ساختمان ،پاسخ استعلام بانک – صورتجلسه تحویل زمین– آخرین آگهی تغییرات شخص حقوقی (شرکت)

 

تحویل اسناد جهت تکمیل فرآیند:

 • فرم انصراف قطعی و منجز از قرارداد حق بهره برداری
 • وکالتنامه
 • آخرین  آگهی تغییرات شخص حقوقی (شرکت)

 

دریافت اسناد جهت تکمیل فرآیند: 

 • فرم درخواست انصراف قطعی و منجز از قرارداد حق بهره برداری
 • فرم درخواست مطالبات استرداد زمین

متقاضی محترم ، جهت دریافت فایل درخواست خدمات از قسمت فایل های ضمیمه فرم ها را دانلود نمایید.
بدیهی است شما می توانید از ۲ طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید :

 • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
 • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری