شهرک های صنعتی غیر دولتی

زمان تقریبی تکمیل کار: 
2

راهنماي تهيه مطالعات زيست محيطي براي ايجاد شهركهاي صنعتي غيردولتي

 

گزارش مطالعات زيست محيطي طرح در برگيرنده موارد زير حداكثر در 50 صفحه باشد :

1.چكيده غيرفني : شامل نوع و ويژگيهاي پروژه ، گزينه هاي موجود ، خلاصه اي از وضعيت موجود محيط زيست ، آثار مهم طرح بر محيط زيست و برنامه هاي پيشگيري ، كاهش و كنترل آثار نامطلوب و نتيجه گيري از مطالعات زيست محيطي ( حداكثر تا 3 صفحه ) تشريح طرح يا پروژه پيشنهادي ( حداكثر تا 10 صفحه )
2-تشريح طرح يا پروژه پيشنهادي ( حداكثر تا 10 صفحه )
2-1- عنوان طرح
2-2- اهداف ، نيازها و ضرورتهاي طرح
2-3- جايگاه طرح در برنامه ها و سياستهاي كلي مملكت
2-4- قوانين، مقررات و استانداردهاي زيست محيطي مرتبط با طرح
2-5- موقعيت مكان پيشنهادي طرح ( روي نقشه با ذكر فواصل از كليه كاربريهاي موجود در منطقه )
2-6- گزينه هاي مكاني وفني طرح
2-7- فازبندي كلي طرح ( آماده سازي ، ساخت و ساز ، اجرا و بهره برداري و . . . ) و برنامه هاي توسعه آتي
2-8- تشريح ريز فعاليتهاي طرح به تفكيك فاز احداث و بهره برداري
2-9- نمودار خط توليد ، و تشريح فرآيندها براي واحدهاي صنعتي و معدني ( توليدي )
2-10- تاسيسات جانبي و پروژه هاي پي آيند ( احداث راه ، اماكن و خدمات عمومي و . . . )
2-11- ويژگيهاي طرح در هر يك از گزينه ها و فازهاي طرح شامل :
2-11-1 ارائه ظرفيت توليد ( در مورد طرح هاي صنعتي ، معدني و عمراني توليدي نظير نيروگاههاي برق آبي ) و يا ارائه سطح خدمات رساني براي طرح هاي عمراني – خدماتي ( احداث راه ، فرودگاه ،
خطوط انتقال گاز و . . . ) 2-11-2- تخمين كلي سرمايه گذاري ريالي و ارزي
2-11-3- برآورد نوع و ميزان مواد اوليه ، محل تامين و نحوه انتقال آنها
2-11-4- برآورد نوع و ميزان منابع ( آب ، انرژي ، سوخت و . . .) و موارد مصرف ، محل تامين و نحوه انتقال آنها
2-11-5- برآورد نيروي انساني و محل تامين
2-11-6- برآورد و ميزان محصولات اصلي و جانبي ( براي طرح هاي توليدي )
3. تشريح مرحله آماده سازي و اقدامات زيربنايي كه منجر به تغيير و تخريب محيط زيست مي شود به صورت فهرستي از : خاكبرداري ، برداشت پوشش گياهي ، احداث استخر باطله ، زهكشي ، حفاري انفجار ، تغيير در مسير آبهاي سطحي ، محل تامين منابع قرضه ، احداث جاده و تاسيسات عمومي و خدماتي و . . . ( حداكثر تا 2 صفحه )
4. آلاينده ها و پسماندهاي مهم توليد شده طي فرآيند وعمليات در هريك از گزينه ها و فازهاي طرح شامل : آلاينده ها و پسماندهاي مهم توليد شده طي فرآيندها و عمليات در هر يك از گزينه ها و فازهاي طرح شامل : آلاينده هاي هوا ، فاضلابهاي بهداشتي و صنعتي ، زائدات و ضايعات زباله ، سر و صدا ، ارتعاشات ، پرتوها و . . . ( حداكثر تا 5 صفحه )
5. خطرات ، سوانح و عدم ايمني مرتبط با طرح در هر يك از گزينه ها و فازهاي پيشنهادي شامل احتمال انفجار ، نشت ، پيامدهاي وقوع بلاياي طبيعي و موارد غيرمنتظره ( حداكثر تا 2 صفحه )
6. تشرح وضعيت موجود محيط زيست منطقه :
در زمينه هاي زير ، پيش از اجراي طرح براي هر يك از گزينه هاي پيشنهادي ( همراه با نقشه ها و ترجيحاً به صورت جداول و نمودارها حداكثر تا 12 صفحه ) 6-1- تعريف محدوده مطالعاتي و نمايش روي نقشه
6-2- محيط فيزيكي شامل موارد :
6-2-1- خاكشناسي ( نوع و قابليتهاي كار ، شيب، فرسايش و . . . ) آلودگيهاي خاك و منابع مهم آنها
6-2-2- زمين شناسي ( مثل توپوگرافي ، زلزله خيزي ، رانش زمين و . . . )
6-2-3- منابع آب ( موقعيت ، كيفيت و كميت آبهاي سطحي و زيرزميني ، وضعيت زهكشي – سطح ايستابي منطقه و رژيمهاي سيلابي و كم آبي ) ، آلودگيهاي آب و منابع مهم آنها . مصارف فعلي منابع
آب 6-2-4- هوا و اقليم ( وضعيت اقليمي گلباد ، نزولات ، دما و تبخير در دوره زماني 5-10 ساله ) ، آلودگيهاي هوا و منابع مهم آنها
6-2-5- صدا و ارتعاش ( سطح صدا ) آلودگي هاي صوتي و منابع مهم آنها
6-3- محيط طبيعي : ( زيستگاههاي آبي و خشكي با ذكر ليست جوامع گياهي و جانوري و گونه هاي نادر و با ارزش ، مناطق 4 گانه محيط زيست )
6-4- محيط اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ( جمعيت و ويژگيها و تحولات آن ، اشتغال ، تسهيلات ، آموزش ، بهداشت ، اعتقادات فرهنگي و مذهبي ، ميراث فرهنگي )
6-5- معرفي اجمالي ساير طرحهاي توسعه مصوب و يا در دست اجراي محدوده مطالعاتي ( طرحهاي توسعه كشاورزي، صنعتي و خدماتي با نمايش موقعيت آنها نسبت به محل اجراي طرح مورد نظر روي نقشه
توپوگرافي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ) 6-6- تشريح كاربري اراضي محدوده مورد مطالعه و راهبردهاي طرح هاي برنامه ريزي بالادست براي محدوده فوق الاشاره
7. پيش بيني آثار و پيامدهاي مثبت و منفي طرح براي هر يك از گزينه ها و فازهاي پيشنهادي ( حداكثر تا 10 صفحه ) به صورت زير :
7-1- اثر بر محيط فيزيكي ( توپوگرافي ، خاك ، ويژگيهاي زمين شناسي ، آب ، هوا و اقليم )
7-2- اثر بر محيط طبيعي ( جوامع گياهي و جانوري ، زيستگاههاي آبي و خشكي )
7-3- اثر بر محيط اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ( جمعيت ، اشتغال ، مسكن ، آموزش و بهداشت ، اعتقادات فرهنگي و مذهبي ، ميراث فرهنگي و . . .)
7-4- اثر بر كابريهاي اراضي و ديگر طرحهاي توسعه محدوده مطالعاتي
8. تجزيه و تحليل آثار كاربريها و پيامدهاي زيست محيطي طرح و استنتاج
9. مديريت و پايش زيست محيطي طرح :
9-1- ارائه شيوه هاي پيشگيري ، كاهش و كنترل براي هر يك از آثار منفي زيست محيطي مرتبط با فعاليتهاي طرح ( حداكثر تا 6 صفحه )
9-2- ارائه برنامه كلي مديريت زيست محيطي براي اندازه گيري و پايش آثار زيست محيطي و بازرسي و نظارت برحسن انجام مقدمات پيشنهادي كنترل و كاهش
10. منابع و مراجع مورد استفاده در تهيه گزارش ارزيابي اجمالي ، ادارات ، سازمانهاي دولتي ، اشخاص حقيقي و حقوقي
11. نام ، مشخصات ، مسئوليت و تجربيات ارزيابي هر يك از مشاوران و تهيه كنندگان گزارش ارزيابي اجمالي
12. پيوستها

 

 

 


متقاضی محترم، شما می توانید از دو طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید:


  • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری