مناقصه و مزایده

مناقصه اول سایت برای آزمایش
مبلغ مناقصه: 10000
تاريخ شروع فروش اسناد: 10 / 07 / 1395
تاريخ خاتمه فروش اسناد: 17 / 07 / 1395
مهلت تسليم پيشنهادات: 14 / 07 / 1395
But I must explain to you how
مبلغ مناقصه: 1000000
تاريخ شروع فروش اسناد: 17 / 09 / 1395
تاريخ خاتمه فروش اسناد: 24 / 09 / 1395
مهلت تسليم پيشنهادات: 19 / 09 / 1395