مناقصه اول سایت برای آزمایش

قیمت خرید مناقصه و مزایده بصورت آنلاین: 
10000
تاریخ شروع فروش اسناد: 
10 / 07 / 1395
تاریخ خاتمه فروش اسناد: 
17 / 07 / 1395
مهلت تسلیم پیشنهادات: 
14 / 07 / 1395
تاریخ بازگشایی پاکات: 
15 / 07 / 1395

مناقصه اول سایت تنها برای آزمایش ارایه خدمات آنلاین است. تنها مستند این مورد، پیام مدیرعامل است.