مناقصه تست یک

قیمت خرید مناقصه و مزایده بصورت آنلاین: 
10000
تاریخ شروع فروش اسناد: 
27 / 12 / 1396
تاریخ خاتمه فروش اسناد: 
27 / 12 / 1396
مهلت تسلیم پیشنهادات: 
27 / 12 / 1396
تاریخ بازگشایی پاکات: 
27 / 12 / 1396

باسلام

احتراما این شرکت در نظر دارد بصورت تستی مناقصه برگزار کند.