خرید تست چهارم

قیمت خرید مناقصه و مزایده بصورت آنلاین: 
10000
تاریخ شروع فروش اسناد: 
05 / 02 / 1397
تاریخ خاتمه فروش اسناد: 
05 / 02 / 1397
مهلت تسلیم پیشنهادات: 
05 / 02 / 1397
تاریخ بازگشایی پاکات: 
05 / 02 / 1397

مناقصه چهارم سایت تنها برای آزمایش ارایه خدمات آنلاین است.